Info

,, Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveń je povinen evidovat přijatou tržbu

u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin.´´, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě

tržby v běžném režimu. 

Rychlý kontakt

Alena Pejšová

objednavky@drogerie-ppv.cz

tel:
382 215 673, 604 274 400

První písecký velkoobchod, spol. s r.o. (https://www.drogerie-ppv.cz/)
«

PERTILEX 450ml NA SKVRNY A SPINU

PERTILEX 450ml NA SKVRNY A SPINU
kód zboží: 203073
DPH: 21%
variantabez dphs dph 
celé balení49,93 Kč60 Kč
bal+
-
maloodběr51,43 Kč62 Kč
KS+
-
dostupnost: skladem
balení: 12KS

Popis PERTILEX 450ml NA SKVRNY A SPINU

Popis
Přípravek je určen pro bílé a stálobarevné prádlo. Je vhodný pro samostatnou aplikaci i pro kombinaci s pracím práškem, při teplotách od 40 ?C do 95 ?C. Odstraňuje skvrny od trávy, ovoce, vína, kávy, čaje, kečupu, omáček a tuků. Zvyšuje bělicí schopnost běžných pracích prostředků.
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky
Signální slovo: Nebezpečí
Obsah nebezpečných látek
Uhličitan sodný;peroxihydrát ES 239-707-6, uhličitan sodný ES 207-838-8.
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P401 Skladujte při uvedené na etiketě či bezpečnostním